ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 'ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ'.

ΑΡΘΡΟ 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία 'ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ' (ΛΕ.Μ.Σ.), με έδρα τη Σαλαμίνα, που θα διέπεται από το παρακάτω καταστατικό με βάσει τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το σωματείο μπορεί να εμφανίζεται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και κάτω από την Αγγλόγλωσση επωνυμία SALAMIS ΜΟΤΟ CLUB.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σωματείου είναι:
1) η βελτίωση της θέσης των μοτοσυκλετιστών στη Σαλαμίνα αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, και η συμβολή στην αντιμετώπιση που συναντά ο μοτοσικλετισμός, καθώς και η συσπείρωση, επικοινωνία, αλληλοβοήθεια και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μοτοσυκλετιστών σε όλους τους τομείς.
2) η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών-αθλητών του συλλόγου για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αθλητική δραστηριότητα, που σχετίζεται με τη μοτοσυκλέτα, όπως η διοργάνωση μοτοσυκλετιστών εκδρομών, διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιμόρφωση των μελών σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη χρήση, την οδική συμπεριφορά, τη λειτουργία, την ιστορία της μοτοσυκλέτας κλπ, η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλους συλλόγους ή ενώσεις συλλόγων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.
3) η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των αθλητικών μοτοσυκλετιστικών οργανώσεων.
4) η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί κατόπιν σχετικής αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη τήρηση των προϋποθέσεων του ν. 2725/1999 Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του, στο πλαίσιο των νόμων και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΜΕΣΑ
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της ΛΕΜΣ είναι η ενημέρωση, υποβολή προτάσεων και συμμετοχή στη λύση των προβλημάτων του δικυκλισμού με τη βοήθεια των αρμοδίων αρχών καθώς και σωματείων με τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς. Η συμμετοχή σε ενώσεις και ομοσπονδίες σωματείων με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς. Η οργάνωση συζητήσεων, προβολών, εκδρομών, σεμιναρίων, εορτών, συγκεντρώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών, την ανταλλαγή απόψεων και τη προβολή στη κοινή γνώμη των θέσεων του σωματείου. Η διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων του αθλήματος της μοτοσυκλέτας. Η συμμετοχή σε αντίστοιχους αγώνες εθνικού ή διεθνούς επιπέδου. Η διοργάνωση προπονήσεων και επιδείξεων του ιδίου αθλήματος και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Η έκδοση εντύπων και βιβλίων αναλόγου περιεχομένου. Η δημιουργία αρχείου-βιβλιοθήκης και ταινιοθήκης. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, οδικής βοήθειας, ασφάλισης και νοικής και καταναλωτικής προστασίας προς τα μέλη και γενικά κάθε είδους δραστηριότητα που ενδείκνυται για τη προαγωγή του σκοπού όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του σωματείου είναι οι συνδρομές των μελών, η επιχορήγηση και χρηματική ενίσχυση από κρατικούς φορείς, ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, τα δικαιώματα εγγραφής και οι εισφορές , δωρεές και λοιπές παροχές οιασδήποτε μορφής εκ μέρους των μελών ή τρίτων καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά του στοιχεία. Έκτακτοι πόροι μπορούν να θεωρηθούν οι επιβαλλόμενες από τη Γ.Σ. έκτακτες εισφορές. Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους. Όλοι οι παραπάνω πόροι μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΛΗ
Ο Σύλλογος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών: α) τακτικά μέλη και β) επίτιμα μέλη. α) Τακτικά Μέλη
Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους απαιτείται:
1. να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης δικύκλου ανεξαρτήτου κυβισμού
2. να εκλείπουν από το πρόσωπο του τα κωλύματα και οι περιορισμοί ως ακολούθως
3. να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση 2 μελών του συλλόγου εγγεγραμμένων από έτους τουλάχιστον
4. να χορηγηθεί έγκριση από το Διοικ. Συμβούλιο εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μετά τη παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους.
Κάθε τακτικό μέλος του συλλόγου εγγραφόμενο οφείλει να καταβάλει αμέσως το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής ενός έτους. Μέλος του συλλόγου, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του και για τούτο εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης αυτής εντός προθεσμίας 15 ημερών από τότε που έλαβε γνώση.
- β. Επίτιμα Μέλη.
Επίτιμα μέλη του συλλόγου θεωρούνται:
1. όσοι λόγω ειδικότητας και επιστημονικής θέσης ή κατάρτισης, έχουν σχέση με τα προβλήματα της μοτοσυκλέτας και μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο.
2. οι δωρητές του συλλόγου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο ταμείο του συλλόγου ποσό ίσο προς το 50πλάσιο της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους. Οι παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη κρίσης του, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτουμένων βάσει του παρόντος καταστατικού συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κωλύματα και περιορισμοί εγγραφής
Δεν μπορεί να είναι μέλος του συλλόγου: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρ. 1 Ν. 2858/200.
2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, Θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.
5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 6°
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί της εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στη πρώτη συνεδρίαση του και μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση του και να προχωρήσει στην εγγραφή του. Αν η αίτηση του απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε έναν μήνα από τη κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από τη παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάσσει την εγγραφή. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθηστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

ΑΡΘΡΟ 7°
Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται είτε σε δύο δόσεις το πρώτο μήνα κάθε εξαμήνου εκάστου έτους είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις.

ΑΡΘΡΟ 8°
Σε κάθε τακτικό μέλος που κατέβαλλε την ετήσια συνδρομή του χορηγείται ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ, το οποίο ανανεώνεται περιοδικά και επέχει θέση αποδεικτικού ταυτότητας μέλους.

ΑΡΘΡΟ 9°
Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο αφού δηλώσει την επιθυμία του στο Δ.Σ. και καταβάλλει τη συνδρομή του τρέχοντος κατά την αποχώρηση έτους. Όποιο τακτικό μέλος αποχώρησε κατ αυτό το τρόπο και επιθυμεί να επανέλθει υπόκειται σε όλες τις διατάξεις και τις υποχρεώσεις νέων μελών.

ΑΡΘΡΟ 10°
Τακτικό μέλος που καθυστερεί τη καταβολή της ετήσιας συνδρομής του πλέον του έτους θεωρείται ότι απεχώρησε από το σωματείο και διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Εάν θελήσει να επανεγγραφεί, υποχρεούται να καταβάλλει εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 11°
Εαν κάποιο μέλος επιδείξει διαγωγή ασυμβίβαστη προς το κύρος του σωματείου ή αντιδρά στο σκοπό αυτού ή γίνεται πρόξενος δυσμενών και μειωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος του δύναται να διαγραφεί ή να στερηθεί των δικαιωμάτων και ωφελημάτων που πηγάζουν από την ιδιότητα του ως μέλους με απόφαση του Δ.Σ. και αφού κληθεί σε απολογία μέσα σε πενθήμερη προθεσμία. Σε περίπτωση άρνησης να προσέλθει να απολογηθεί η απόφαση λαμβάνεται ερήμην του. Η απόφαση παίρνεται με απλή πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία και κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Κατά της παραπάνω απόφασης δεν επιτρέπεται προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια αν προηγουμένως δεν αποφανθεί περί του θέματος η Γ.Σ. Οι ίδιες κυρώσεις απειλούνται και για κάθε μέλος, το οποίο με υπαίτια πράξη ή παράλειψη παραβιάζει την σωματειακή νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12°
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα του σωματείου είναι : α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13°
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα και τροποποιεί ή ανατρέπει κάθε απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά παράβαση του παρόντος καταστατικού ή του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 14°
Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται Πρόεδρος και Γραμματέας. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός σε περίπτωση δε αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία με τη παρουσία του % τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ. μετά μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων σε αυτήν οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των % των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 15°
Οι Γ.Σ. των μελών του σωματείου είναι α) τακτικές και β) έκτακτες. Μέσα στο πρώτο δίμηνο εκάστου έτους συγκαλείται μια (1) τακτική Γ.Σ. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της λέσχης με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών στην οποία πρέπει να αναφέρεται και το προς συζήτηση θέμα. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μετά την ανωτέρω αίτηση να συγκαλέσει το αργότερο σε είκοσι μέρες έκτακτη Γ.Σ. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει σε αυτήν το θέμα της παραίτησης του. Αν το Δ.Σ. αδρανήσει να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. στη παραπάνω περίπτωση της έγγραφης αίτησης του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών τότε η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/3 των ταμιακώς εντάξει μελών ή από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. (αν προκύψει διαφωνία ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ.) . Στην εξαιρετική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα το ταμειακώς εντάξει τακτικό μέλος να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα το διορισμό προσωρινής διοίκησης που είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσες υποθέσεις του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16°
Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. γίνονται από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα ο οποίος μεριμνά για την αποστολή τους προς τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Η πρόσκληση αναγράφει οπωσδήποτε το τόπο, τον χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα με σαφήνεια. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στην Γ.Σ. Είναι δυνατόν επίσης οι προσκλήσεις να δοθούν ιδιοχείρως προς τα μέλη από το Γραμματέα με ταυτόχρονη υπογραφή από αυτά του αποδεικτικού επίδοσης.

ΑΡΘΡΟ 17°
Κάθε χρόνο στη τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. λογοδοτεί με τον Πρόεδρο του για αυτά που έπραξε τον προηγούμενο χρόνο, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση της διαχείρισης. Στην ίδια Γ.Σ. εγκρίνεται ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του καινούριου χρόνου και το πρόγραμμα δράσης του σωματείου για τον καινούριο χρόνο το οποίο καταρτίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18°
Κάθε δεύτερο έτος στην τακτική Γ.Σ. του μηνός Φεβρουαρίου γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικήσεως και Ελεγκτικής Επιτροπής, η θητεία των οποίων είναι διετής (2 έτη). Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του σωματείου που δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση και έχουν τουλάχιστον εξάμηνη θητεία στο σωματείο. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής κάνουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνέλευσης και ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα τους στη συνέλευση πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αίτηση τουλάχιστον εννιά (9) υποψήφιοι για το Δ.Σ. και τρεις για την Ελεγκτική Επιτροπή οι εκλογείς ψηφίζουν ελεύθερα αυτούς που κρίνουν κατάλληλους νια τα αξιώματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 19°
Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό και η ψηφοφορία είναι μυστικά. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η εκλογή για αυτούς που έλαβαν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Εάν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Θεωρούνται ότι εξελέγησαν τακτικά μέλη του Δ.Σ. οι εννιά (9) πρώτοι κατά σειρά, για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά και όλοι ο; υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη Διανομή των ψηφοδελτίων τα οποία έχει εκδώσει προηγουμένως το Δ.Σ. και στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητικά σειρά, για την καταλληλότητα της κάλπης και κάθε σχετικού με τις αρχαιρεσίες και συντάσσει πρακτικό ια την εκλογή που καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι πέντε υποψηφίους. Τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν δύνανται να ψηφίζουν με επιστολή ή εξουσιοδοτώντας με απλή εξουσιοδότηση άλλο τακτικό μέλος του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα τακτικά μέλη, Η θητεία τους αρχίζει αμέσως μετά την εκλογή τους και είναι διετής. Τα μέλη του δεν δικαιούνται να παρέχουν επ'αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με τη λέσχη συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για τη προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών η που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στη λέσχη. Με απόφαση του Δ.Σ. παρέχονται οι δαπάνες των μελών του και αποζημιώσεις των λόγω απασχόλησης στις υποθέσεις της λέσχης πέραν της συνήθους.

ΑΡΘΡΟ 21°
Σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ. προ της λήξεως της θητείας των καλούνται προς αναπλήρωση οι επιλαχόντες εκ του καταλόγου των υποψηφίων κατά τη σειρά της επιτυχίας τους.

ΑΡΘΡΟ 22°
Το εκλεγμένο Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάσει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του και να εκλέξει μεταξύ των μελών του με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και πέντε (5) Εφόρους.

ΑΡΘΡΟ 23°
Το Δ.Σ. συνεδριάζει α)τακτικά και β) έκτακτα.
α. Τακτικά συνεδριάζει μια τουλάχιστον φορά τον μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου η οποία θα αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
β. Έκτακτα συνεδριάζει όταν υπάρχει ανάγκη και η σύγκληση του γίνεται είτε από τον Πρόεδρο είτε εφόσον το ζητήσουν δυο τουλάχιστον από τα μέλη του από τον Πρόεδρο αναφέροντας και το θέμα της συζήτησης. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης Δ.Σ. οι σχετικές προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα και να αποστέλλονται στα μέλη τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γ. Γραμματέα και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους να υπογράψει καταχωρείται στα πρακτικά η άρνηση. Δεν δικαιούται να λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν η απόφαση που πρόκειται να παρθεί, αφορά επιχείρηση δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του νομικού προσώπου και του μέλους η του συζύγου ή συγγενή του εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 24°
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόντα εκτός αν αγγράφως επικαλεστεί και αποδείξει λόγους ανωτέρας μίας. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει το πολύ για (5) συμβούλους. αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντα με απόφαση της Γ.Σ. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας μέλους του Δ.Σ. επιτρέπεται με επιστολή η αντιπροσώπευση του από άλλο μέλος του Δ.Σ. Κενές θέσει συμβούλων που δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο συμπληρώνονται από τα επιλαχόντα μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας των. Αν δεν υπάρχουν και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα από πέντε (5) συγκαλείται έκτακτη συνέλευση αρχαιρεσιών. Δεν μπορεί μέλος του Δ.Σ. να είναι ταυτόχρονα μέλος του Δ.Σ. άλλου σωματείου με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 25°
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών, εκπροσωπεί τη Λέσχη ενώπιον της διοικητικής, πολιτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις Γ.Σ. Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο και δίνει εντολή μετά από απόφαση του Δ.Σ. για κάθε δαπάνη. Προσυπογράφει με το ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεις. Προσυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο και βιβλίο της λέσχης, τα εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά του Δ.Σ. και γενικά φροντίζει για τη προαγωγή και ευόδωση των σκοπών της λέσχης παίρνοντας κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα της ακόμη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. αν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα της. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος επίσης υπογράφει κάθε μισθωτήριο συμφωνητικό που αφορά στη μίσθωση κινητού ή ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση ή εν γένει τη χρήση από το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 26°
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γ. Γραμματέας προΐσταται και εποπτεύει των γραφείων και του τυχόν προσωπικού του σωματείου, διακινεί την αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο μελών, υποβάλλει κάθε χρόνο στο Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές των, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του σωματείου, τηρεί όλα τα διοικητικά βιβλία του σωματείου, εποπτεύει τη τήρηση των λογιστικών από τον Ταμία και φτιάχνει μαζί με το Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Τον Γ. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους παρόντες συμβούλους που ορίζει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 27°
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας κρατά τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως προσυπογράφει και ο Πρόεδρος ενώ τα εντάλματα πληρωμών και ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει ανά δίμηνο καταστάσεις ταμειακής κίνησης του σωματείου και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. Στις καταστάσεις περιέχονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει μαζί με το Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα σε οποιαδήποτε τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό που θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. νια έλεγχο το ταμείο του σωματείου όποτε του ζητηθεί. Μεριμνά για τη κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες. Η ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες γίνεται ή από το Πρόεδρο ή τον Ταμία ή τον Γ. Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 28°
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή όταν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, οπότε υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 29°
ΕΦΟΡΟΙ
Οι έφοροι μεριμνούν για τη τήρηση του ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων του σωματείου στο τομέα τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους και ευρίσκονται σε άμεση επαφή με το Δ.Σ. Για την επίτευξη όσον το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων μπορούν να δημιουργηθούν με απόφαση του Δ.Σ. επιτροπές ανά τμήμα στις οποίες θα τίθενται επικεφαλής και συντονιστές του έργου τους οι έφοροι. Οι έφοροι είναι αρμόδιοι για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη διατήρηση του απαραίτητου υλικού του τμήματος τους και για την υποβολή προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων τους.

ΑΡΘΡΟ 30°
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.
Η Ε.Ε. στη πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρο της ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής (2 έτη) όπως και του Δ.Σ. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων, εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν οι πράξεις τους είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στην Γ.Σ. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Ε.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της, η θητεία της πρώτης Ε.Ε. ορίζεται ίση με τη θητεία του πρώτου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 31°
Κάθε διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31Π Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε έτος. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το δικαστήριο και την εγγραφή του στα βιβλία των σωματείων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 32°
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΑ
Ο ισολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από τη τακτική Γ.Σ. Βιβλία.
Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου τηρούνται τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμημένη σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής του μέλους καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε. βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του σωματείου επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεων, και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από το πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν τη χρησιμοποίηση τους. Επίσης, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων προβλέπουν.

ΑΡΘΡΟ 33°
Η από το σωματείο κτήση ακινήτων ή κινητών από επαχθή αιτία αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων δρχ. (500.000) γίνεται πάντα με έγκριση της Γ.Σ. Όλα τα θέματα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών ρυθμίζονται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 34°
Το σωματείο δεν διαλύεται εκτός αν μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν οι από το νόμο οριζόμενοι λόγοι. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση της λέσχης απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών στη Γ.Σ. και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των Υ*.

ΑΡΘΡΟ 35°
Όταν διαλυθεί το σωματείο γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και μετά το τέλος της εκκαθάρισης η περιουσία και το αρχείο του περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 36°
Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη λεπτομερέστερη εσωτερική λειτουργίας των τμημάτων. Επίσης, μπορεί για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του και τη πραγμάτωση των σκοπών του να δημιουργεί παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 37°
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 38°
Όλα τα μέλη της λέσχης δικαιούνται να εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους για τη καλύτερη λειτουργία της λέσχης είτε κατά τις Γ.Σ. είτε και εκτός αυτών με προτάσεις που θα απευθύνουν προς το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 39°

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 40°
Το παρόν καταστατικό που περιέχει σαράντα (40) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του από τους ιδρυτές της λέσχης κατά την καταστατική Συνέλευση της 12" Απριλιου 1996 και θα ισχυει απο την εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου.


Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από σαράντα (40) άρθρα, από τα οποία τροποποιούνται τα επτά (7) άρθρα του προϋφισταμένου από 12 Απριλίου 1995 Καταστατικού Ίδρυσης, που αναγνωρίσθηκε νόμιμα με την υπ' αριθμ. 1380/1995 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου -Πειραιά και καταχωρήθηκε νόμιμα στα. οικία βιβλία αυτού με αυξ. Αριθμό 3642, υπεβλήθη στην Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουλίου 2013, αφού αναγνωρίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του ψηφίσθηκε, με απαρτία λόγω της παρουσίας όλων των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών, ομόφωνα, επικυρώθηκε και υπογράφεται, όπως ακολουθεί, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ